top of page

AssurMifid gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de 'AssurMifid-gedragsregels'. In dit verband delen wij u volgende informatie mee.
 

Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii)ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn. Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.
 

De polisvoorwaarden kunnen aan ons opgevraagd worden en zijn tevens beschikbaar op de website van elke verzekeringsmaatschappij.


Toezicht van de FSMA 

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent) onder het nummer 114889.
De FSMA kan bereikt worden via volgend adres:
AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel,
tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-mailadres: info@harmonieverzekeringen.be

Ons beleid inzake belangenconflicten

Sinds 30 april 2014 is de AssurMifid-regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
 

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.
Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;

 • waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt
   

Welke maatregelen neemt ons kantoor? 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;

 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;

 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Indien u vragen heeft, kan u ons bereiken op het volgend e-mailadres: info@harmonieverzekeringen.be

bottom of page